Chính sách ưu đãi đầu tư mới nhất

Ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong đó có nêu…

Read Full
369 views 11:12 0 Comments