Chính sách ưu đãi đầu tư mới nhất

Nội dung chính

Ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong đó có nêu rõ hình thức ưu đãi đầu tư; đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư; ngành, nghề ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư; thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư; hình thức hỗ trợ đầu tư; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Các quy định này được nếu ra từ Điều 15 đến Điều 20 của Luật Đầu tư.

1. Hình thức ưu đãi đầu tư

Bao gồm:

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.
 • Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Bao gồm:

2.1 Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Xem tại đây Danh mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư

2.2 Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư. Xem tại đây Danh mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư

2.3 Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động.

2.4 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

2.5 Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.6 Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển.

2.7 Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Căn cứ đối tượng đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

4. Hình thức hỗ trợ đầu tư

Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:

 • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư.
 • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
 • Hỗ trợ tín dụng.
 • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước.
 • Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.
 • Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin.
 • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.
 • Căn cứ định hướng phát triển kinh tế – xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác.

5. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm:

 • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

. Những vấn đề cần chú ý khi áp dụng ưu đãi đầu tư

 • Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
 • Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán và đất đai.
 • Ưu đãi đầu tư không áp dụng đối với những dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

+ Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

 • Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, nếu quý khách có nhu cầu tư vấn các thủ tục có liên quan đến ưu đãi đầu tư hãy LIÊN HỆ VIFDI để được tư vấn cụ thể hơn.

Thẻ:, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *