Chính sách ưu đãi đầu tư mới nhất

Ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong đó có nêu…

Read Full
300 views 11:12 0 Comments

Nhượng quyền thương mại là gì ?

Tại Việt Nam những năm vừa qua, hình thức nhượng quyền thương mại được giới kinh doanh lựa chọn bằng cách đưa các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường…

Read Full
162 views 22:46 0 Comments

Đăng ký nhãn hiệu

VIFDI là đơn vị chuyên tư vấn đăng ký nhãn hiệu Vậy nhãn hiệu là gì? Khi nào nhãn hiệu sẽ được bảo hộ? Các điều kiện để nhãn hiệu…

Read Full
159 views 22:06 0 Comments